Home ÁSZF

ÁSZF

Általános üzleti és szállítási feltételek

Németországi ügyfeleinkre a LEMKEN GmbH & Co. KG általános üzleti és szállítási feltételei érvényesek.

I. Általános rész

Valamennyi tárgyalásra, részünkre adott megbízásra és beszállítóinkra, olyan személlyel szembeni szolgáltatásainkra, aki a szerződéskötés időpontjában saját iparűzési vagy önálló foglalkozási tevékenysége körében jár el (vállalkozó) és közjogi személyekkel szemben, ill. közjogi különvagyonnal szemben az alábbi feltételek,

valamint az esetleges különszerződési megállapítások vannak érvényben. Az ezektől való eltéréseket írásban kell rögzíteni. Az alaki követelmények betartásától kizárólag írásbeli nyilatkozat útján lehet eltekinteni. A megrendelő eltérő beszerzési feltételei a megbízás elfogadásával sem válnak a szerződés részévé. Szerződés – külön megállapodás híján – vállalatunk írásbeli rendelés-visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a szerződő felek többször is azonos jellegű ügyleteket kötnek, akkor is vállalatunk általános üzleti és szállítási feltételei vannak érvényben, ha azok kötelezőségéről nem jön létre külön megállapodás.

II. Ajánlatok

Ajánlataink az írásbeli rendelés-visszaigazolásig kötetlenek. Fenntartjuk az időközbeni eladás jogát.

III. Szállítási tartalom

1. A szállítás tartalmára – külön megállapodás híján – írásbeli rendelés-visszaigazolásunk irányadó. A mellékmegállapodások és a módosítások hatályának feltétele írásbeli megerősítésünk. Fenntartjuk a szállítási tárgy szerkezeti és alaki változtatásának jogát, amennyiben a módosítás nem jelent alapvető változtatást és a

módosítás a megrendelő számára ésszerű.

2. Termékeinket kizárólag a műszaki specifikációnak, kezelési útmutatóinknak megfelelően szállítjuk le. Csak a műszaki specifikáció betartása esetén garantált a termék hibátlansága és a tervezet felhasználási célra szükséges jellemzők megléte.

3. Bármely bővítmény, kiegészítés, bármilyen átépítés, a kerekek módosítása és mindazon beavatkozás, amely kihatással lehet a futóműre, a tehereloszlásra vagy a berendezés vontatógéphez csatlakoztatására, megváltoztatja a szállítás tárgyának jellemzőit és az üzemeltetési engedély megszűnését okozza. Az ilyen jellegű módosítások miatt keletkező károkért semmilyen jogi tekintetben nem vállalunk felelősséget.

IV. Ár és kifizetés

1. Az árak eltérő megállapodás híján ab werk érvényesek, beleértve a gyártó területén történő felrakodást, azonban csomagolási, szállítási és lerakodási költségek nélkül. Az árhoz számítandó a mindenkori törvényes mértékű általános forgalmi adó. Ha a szállítási határidő meghaladja a szerződéskötés utáni négy hónapot, úgy a kiszállítás napján érvényes árakat számítjuk fel. Ha a szokásos, üzletszerzéssel és szervizzel lefedett értékesítési területen kívüli a vevő, nem biztosítunk általános szervizárengedményt és bónuszt, és fenntartjuk magunknak ezek átterhelési jogát.

2. Eltérő megállapodás hiányában a kifizetést a számla kézhezvételét követően haladéktalanul, tranzakciós és egyéb levonásoktól mentesen kell teljesíteni az általunk megadott bankszámlára. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy foglaló fizetését kérjük a megrendelőtől; a kifizetés késedelme és a határidő eredménytelen lejárta esetén jogunk van elállni a szerződéstől. Ha árengedményben állapodunk meg, azt csak akkor biztosítjuk, ha határidőre beérkezik részünkre a kifizetés. A kifizetés beérkezése az a nap, amelyen a kifizetési összeget készpénzfizetés esetén átvesszük, ill. utalás esetén bankszámlánkon a kifizetési összeg jóváírásra kerül. A vételár kifizetésének késedelme esetén a mindenkori alapkamat feletti, 9 százalékpont mértékű kamatot számítunk fel.

3. Csekket és váltót kizárólag kifizetés céljából veszünk át; fenntartjuk az elfogadás jogát a mindenkori esetben. Csak a csekk, ill. a váltó előírásszerű beváltásával tekintjük a kifizetést megtörténtnek. Eltérő megállapodás hiányában a megrendelő viseli a benyújtással kapcsolatos költségeket, kamatokat, díjakat.

4. Olyan váltókkal fizetéskor, amelyek a számla dátumát követő három hónappal esedékesek legkésőbb és a számla kézhezvétele után azonnal be kell adni, a megrendelőt terhelik a diszkontálási díjak.

5. A kifizetéseket minden esetben az adós egyéb rendelkezéseire való tekintet nélkül, a költségek és kamatok, azon belül is a legrégebbi esedékes adósságtételek kiegyenlítésére vesszük figyelembe. Jogunk van azon kifizetéseket elutasítani, amelyek törlesztési rendelkezései ellentmondásban állnak a BGB (német Ptk.) 367. § 1. bekezdésével. A megállapított árengedményeket csak akkor szabad levonni, ha minden korábbi számla kiegyenlítésre került.

6. A megrendelő csak akkor tarthat vissza kifizetéseket, ha fennállnak a BGB 320. § alapfeltételei.

A megrendelő általunk vitatott vagy jogerősen nem megállapított ellenigényeinek beszámítását nem fogadjuk el. A megrendelőt azon joga, hogy egyéb jogviszonyból felmerülő ellenigényeit beszámítsa, csak akkor illeti meg, ha nem vitatjuk azokat és jogerős megállapítást nyertek.

V. Szállítási határidő

1. A szállítási határidő a megrendelő és a közöttünk létrejött megállapodás híján a megrendelés visszaigazolásával kezdődik, azonban nem korábban, mint a megrendelő által átadandó információk, beszerzendő dokumentumok, engedélyek eljuttatása, valamint a megállapított foglaló beérkezése. Ha nem állnak fenn ezek a feltételek, úgy arányosan hosszabbodik a szállítási határidő. Nem érvényes ez a rendelkezés, ha részünkre felróható a késedelem oka.

2. A szállítási határidő betartásának feltétele, hogy megfelelően és idejében megérkezzenek a részünkre szükséges megrendelések és a megrendelő teljesítse szerződéses kötelezettségeit. Az előre látható késedelmet a lehető leghamarabb jelezzük a megrendelőnek.

3. Akkor tekintendő betartottnak a szállítási határidő, ha lejártáig a szállítás tárgya elhagyta üzemünket, ill. bejelentettük a szállítási készenlétet.

4. A szállítási idő arányosan meghosszabbodik, ha a késedelem oka munkaügyi harc, sztrájk, kizárás, továbbá olyan akadályoztatás, amelyre nincs befolyásunk és igazolható módon jelentősen befolyásolja a szállítási tárgy elkészítését, ill. leszállítását. Ez a rendelkezés akkor is érvényes, ha az akadályozó körülmények a beszállítóknál jelentkeznek. Az ilyen jellegű akadályoztatás kezdetét és végét fontos esetekben a lehető leghamarabb jelezzük a megrendelőnek.

5. Ha részünkre felróható okokból keletkezik a késedelem, amelynek következtében a megrendelőt kár éri, a megrendelőnek joga van átalány késedelmi kártérítést követelni. Az ilyen kártérítés a késedelemmel érintett minden egész hét után a teljes szállítmány azon meghatározott része értékének 0,5, legfeljebb azonban 5 %-a, amelynek késedelme következtében a szállítmány nem használható idejében vagy a szerződésnek megfelelően. Ha a megrendelő – a jogszabály által biztosított, kivételes esetekre vonatkozó határidő figyelembe vételével – megfelelő póthatáridőt biztosít részünkre és nem tartjuk be a kitűzött póthatáridőt, a megrendelőnek joga van a jogszabályi előírások keretén belül elállnia a szerződéstől. Kérésünkre megfelelő határidőn belül nyilatkozik a megrendelő, hogy él-e elállási jogával. A szállítási késedelemből további igények kizárólag a jelen feltételek IX.2. fejezete szerint merülhetnek fel.

6. Ha a megrendelő késedelembe kerül az átvétellel, megfelelő póthatáridő kitűzése és eredménytelen lejárta után jogosultakká válunk egyéb módon rendelkezni a szállítás tárgyával és a megrendelő részére megfelelően meghosszabbított határidőre elvégezni a kiszállítást vagy elállhatunk a szerződéstől és a szállítási tárgy értékének 5 %-át kivető mértékű átalány kártérítést követelhetünk. A megrendelőnek joga van igazolni, hogy nem jelentkezett kár vagy az átalány kártérítési mértéknél kisebb mértékű kár jelentkezett.

VI. Kockázat átszállása és átvétel

1. A kockázat legkésőbb a leszállítással együtt száll át a megrendelőre részszállítás, kifizetett fuvardíjas leszállítás, ill. önálló összeszerelés és üzembe helyezés esetén is. Ha részünkre nem felróható körülmények miatt késik vagy elmarad a kiszállítás, a kockázat a szállítási készenlét bejelentésének napjával száll át a megrendelőre; azonban kötelesek vagyunk a megrendelő kérésére és költségére, általa meghatározott biztosításokat kötni.

2. A leszállított tárgyakat, akkor is köteles átvenni a megrendelő, ha jelentéktelen hiányosságokat tartalmaznak, a VIII. fejezetből felmerülő jogai azonban változatlanul fennmaradnak.

Jelentéktelen hiányosságoknak nevezzük azokat, amelyek nem csökkentik tartósan a szállítás tárgyának a szokásos felhasználásához szükséges működőképességét.

3. Amennyiben a megrendelő számára is célszerű, jogunk van részszállításokat teljesíteni.

4. A nemzetközi szállítói lánc biztosítására a megrendelő által megbízott szállítmányozók és azok teljesítési segítői, pl. a tehergépkocsi vezetők kötelesek lehetővé tenni számunkra, hogy személyi igazolványuk, ill. útlevelük bemutatásával ellenőrizzük azonosságukat és másolatot készítsünk ezen irataikról.

VII. Tulajdonjog fenntartása

1. Fenntartjuk magunknak a szállítás tárgyának tulajdonát mindaddig, amíg valamennyi, a kölcsönös üzleti kapcsolatok keretében, ill. a jövőben létrejövő szerződésekből keletkező követelésünk kiegyenlítésre nem kerül. Ez a rendelkezés akkor is érvényes, ha minden egyes, ill. az összes követelésünk folyamatban lévő számlába került és az egyenleget meghatározták és elismerték.

2. A megrendelő szerződésszegő magatartása esetén, különösen akkor, ha késedelembe kerül a kifizetéssel, jogunk van megfelelő felszólítás után visszavenni a szállítás tárgyát, a megrendelő pedig köteles kiadni azt. A visszaszolgáltatás követelése, továbbá a szállítási tétel zálogba helyezése részünkről a szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatban szerepel. Zálogba helyezés vagy harmadik személy általi beavatkozás esetén a megrendelő köteles bennünket írásban haladéktalanul értesíteni.

3. A megrendelőnek nincs joga a szállítás tárgyát harmadik személy javára zálogba helyezni, ill. biztosítékként átadni. A megrendelőnek joga van a szállítás tárgyát előírt üzleti folyamat keretében továbbértékesíteni, és minden követelést már most

engedményez részünkre, amely az átvevő vagy harmadik személy részére történő továbbértékesítésből származik, és ebben a tekintetben indifferens, hogy a visszatartással érintett terméket további feldolgozás nélkül vagy azt követően értékesítik-e. Az ilyen követelések behajtására a megrendelő az engedményezés utánra is felhatalmazást kap. Változatlanul érvényben marad azon jogunk, hogy önállóan hajtsuk be a követeléseket; azonban kötelezzük magunkat arra, hogy mindaddig nem hajtjuk be a követeléseket, amíg a megrendelő előírásszerűen teljesíti kötelezettségeit, ill. nem kerül visszavonásra a behajtási jog, ill. nem kérelmezik csődeljárás indítását. Követelhetjük, hogy a megrendelő feltárja részünkre az engedményezett követeléseket, azok adósait, a behajtáshoz szükséges összes adatot megadja, eljuttassa részünkre szükséges iratokat és bejelentse az engedményezést az adósoknak. Ha továbbértékesítik a szerződés tárgyát más olyan termékekkel együtt, amelyek tulajdonunkat képezik, akkor a megrendelőnek az átvevővel szembeni követelése a közöttünk és a megrendelő között megállapított szállítási ár mértékéig engedményezettnek tekintendő.

4. Ha a megrendelő a fenntartás hatálya alá tartozó tételek továbbértékesítésének keretében használt gépeket fizet ki az előírásszerű üzleti folyamatban, abban az esetben a biztonság érdekében már most engedményezi ránk ezen gépek tulajdonát, amely tulajdon a gépek beszámításából keletkezik. A megrendelőnek joga van az ilyen gépeket az előírásszerű üzleti folyamatban, a VII.3. fejezet rendelkezéseinek megfelelően továbbértékesíteni.

5. A fenntartott tételek átalakítását a megrendelő bármikor elvégezheti részünkre. Amennyiben a fenntartott tételt más, nem a mi tulajdonunkat képező tárgyakba dolgozzák be, társtulajdont szerzünk az új tételen a mi árunk és a többi feldolgozott tárgynak a feldolgozás idején fennálló értéke arányában. A megrendelő fenntartja a tulajdont, ill. a társtulajdont részünkre. A feldolgozással keletkező tételre egyebekben ugyanazok a rendelkezések vonatkoznak, mint a fenntartás hatálya alá esőkre.

6. A megrendelő elleni csődeljárás indítási kérelem feljogosít bennünket a szerződéstől való elállásra és a szállítási tétel azonnali kiadásának követelésére.

VIII. Kellékszavatossági igények

A szállítás hiányosságaiért a IX.2. fejezetnek megfelelően a további igények kizárása mellett a következő módon állunk helyt:

1. Valamennyi azon alkatrészt díjmentesen, választásunk szerint javítással, ill. hibamentes alkatrészre cserével biztosítunk, amelyek a kockázat átszállása előtt keletkező körülmények következtében derülnek ki, különösen hibás típus, hibás anyag, hiányos kivitel, használhatatlanság, ill. használhatóságában jelentősen csökkent termék esetén. Az ilyen hiányosságok megállapítását haladéktalanul, írásban kell bejelenteni. A csere után hozzánk visszakerült hibás alkatrész tulajdonunkba kerül.

2. A szavatosság a szállítási tárgynak a megrendelőhöz történt leszállítása utáni 12 hónap lejártával ér véget, kivéve, ha a megrendelő továbbértékesítette a használatba nem került szállítási tárgyat, és mi azonnal megkaptuk a megrendelőtől a szállítási tárgy vevő részére történő átadásáról hiánytalanul kitöltött átadónyilatkozatot; ilyen esetben a szavatosság a vevőnek történő átadás utáni 12 hónappal fejeződik be.

3. Nem vállalunk szavatosságot a következő okokból keletkező károkra: alkalmatlan vagy szakszerűtlen használat, a megrendelő vagy harmadik személy általi hibás szerelés, üzembe helyezés, természetes kopás, hibás, ill. gondatlan kezelés, túlzott igénybevétel, alkalmatlan üzemi eszközök, ill. csereanyagok használata, szakszerűtlen tárolás, amennyiben az ilyen okok nem róhatók fel részünkre.

4. LEMKEN talajmegmunkáló készülékek vagy toldat vetőgépek kombinálása más gyártmányú vetőgéppel, ill. talajmegmunkáló készülékkel a műszaki munkaeszközökről és felhasználói termékekről szóló törvény – készülék- és termékbiztonsági törvény (német rövidítése: GPSG) – értelmében készülékünk jelentős változtatásának minősül. Tengelykapcsoló elemek illesztése és készülékünk idegen termékkel történő kombinálása kizárólag a megrendelő felelőssége. A megrendelő a kombinálást a GPSG értelmében új termékként hozza forgalomba, ezáltal a törvény kötelezettségi hatálya alá kerül; nem vállalunk helytállást a kombinált termékért.

5. Valamennyi, részünkre szükségesként megjelenő utánjavítás és pótszállítás elvégzésére a megrendelőnek részünkre küldött értesítését követően meg kell adnia a szükséges időt és alkalmat, ellenkező esetben mentesülünk a kellékszavatossági felelősség alól. Csak az üzembiztonság veszélyeztetésének vagy aránytalanul nagy károk elhárításának sürgős eseteiben – ilyenkor azonnal értesíteni kell bennünket – van joga a megrendelőnek a hiányosságot saját magának vagy harmadik személy bevonásával megszüntetni és tőlünk a szükséges költségek megtérítését követelni.

6. Az utójavítással, ill. pótszállítással felmerülő közvetlen költségekért, a cseredarab és a szállítás költségeiért csak akkor állunk helyt, ha a reklamáció jogosnak bizonyul. Ezenkívül mi viseljük a kiszerelés és a beépítés költségeit, ha részünkre felróható hiányosság okozta ezeket, a IX. fejezetnek megfelelően, annak fenntartásával, hogy enyhe fokú gondatlanság esetén kizárjuk felelősségünket. Szükséges szerelőink és segéderőink kiküldetési költségeit, az útiköltségekkel együtt csak akkor viseljük, ha nem keletkezik ezáltal részünkre aránytalanul magas költség.

7. Ha a megrendelő vagy harmadik személy szakszerűtlenül, előzetes beleegyezésünk nélkül végez átalakítást, helyreállító munkát a szállítás tárgyán, megszűnik felelősségünk az ebből felmerülő következményekért.

8. A megrendelő a jogszabályi előírások keretében jogosult elállni a szerződéstől, ha nem tartjuk be a részünkre – a jogszabályi kivételes esetek figyelembe vétele mellett – kitűzött méltányos határidőt a kellékhiánnyal okozott utójavításra, ill. pótszállításra. Ha jelentős hiányosság áll fenn, a megrendelőt megilleti a szerződéses ár csökkentésének joga. A szerződéses ár csökkentésének joga egyéb esetekben kizárt.

IX. Jótállás

1. Ha a szállítás tárgyát részünkre felróható, hiányos, ill. hibás kivitel miatt, a szerződéskötés előtt vagy után történt javaslatok és tanácsok követése, ill. további szerződéses mellékkötelezettségek mulasztása – különösen a szállítás tárgyának kezelése és karbantartása – következtében a megrendelő nem tudja a szerződésnek megfelelően használni, úgy a megrendelő további igényeinek kizárásával, a VIII. és a IX.2. fejezet szabályozásait kell megfeleően alkalmazni.

2. Azon károkért, amelyek – bármely jogszabályi okból is – nem magán a szállítás tárgyán keletkeznek, csak (a) szándékosság, (b) a tulajdonos, szerveinek vagy vezető alkalmazottainak súlyos gondatlansága, (c) az élet és a testi épség ellen felróhatóan okozott cselekmény, (d) rosszhiszeműen elhallgatott hiányosságok, (e) garanciális kötelezettség keretében és (f) a szállítási tárgy hiányosságai esetén, amennyiben a kellékszavatossági törvény értelmében magánhasználatú tárgyon okoz személyi és dologi kárt, merül fel helytállási kötelezettségünk. A lényeges szerződéses kötelezettségek felróható megszegésekor nem vezető beosztású alkalmazottak súlyos és enyhe fokú gondatlansága esetén is – ez utóbbi esetben korlátozottan – felelünk a szerződéstipikus, racionálisan előrelátható károkért. Minden további igény kizárt.

X. Elévülés

A megrendelő minden igénye elévül – tekintet nélkül bármilyen jogi indokra – a szállítás tárgyának a megrendelőhöz történt leszállítása utáni 12 hónap lejártával, kivéve, ha a megrendelő továbbértékesítette a használatba nem vett szállítási tárgyat és mi azonnal megkaptuk a megrendelőtől a szállítási tárgy vevő részére történő átadásáról hiánytalanul kitöltött átadónyilatkozatot; ilyen esetben a megrendelő igényei a vevőnek történő átadás utáni 12 hónappal évülnek el. A kártérítési igényekre a IX. fejezet 2. (a)-(d) és (f) szerinti pontok jogszabályi határidői vonatkoznak.

XI. Szoftverhasználat

1. Amennyiben a szállítási csomag szoftvert is tartalmaz, a megrendelőnek nem kizárólagos jogot biztosítunk a leszállított szoftver és annak dokumentációja használatára. A szoftvert a hozzá kapcsolódó tárgyon történő használatra adjuk át. A szoftver használata kizárólag egyetlen rendszeren engedélyezett.

2. A megrendelő a szoftvert csak a törvény (a szerzői jogi törvény 69 a §-tól kezdődő §-ai) által megengedett mértékben sokszorosíthatja, dolgozhatja át, fordíthatja le vagy alakíthatja át objektumkódúról forráskódúra. A megrendelő kötelezi magát, hogy nem távolítja el, ill. előzetes írásbeli engedélyünk nélkül nem változtatja meg a gyártói adatokat, különösen a Copyright-adatokat.

3. A szoftver és a dokumentumok minden további joga, beleértve azok másolatainak jogát is, tulajdonunkban, ill. a szoftverszállító tulajdonában marad. Allicenc adása nem megengedett. A szállítás tárgyának továbbértékesítése esetén a megrendelő köteles az átvevő szoftverhasználatát a fentiekkel megegyezően korlátozni.

XII. Marketingadatok felhasználása

1. A megrendelőnek engedélyt adunk a honlapunkon, katalógusainkban, prospektusainkban stb. megjelentetett képek, szövegek, videók és adatok, továbbá vállalati logónk, ill. szókép márkánk egyszeri használatára. A fent nevezett adatok kizárólagos szerzői joga társaságunk tulajdona. A felhasználási jog kiterjed ezen adatok használatára, sokszorosítására és terjesztésére a vevő értékesítési rendszerén belül termékeink hirdetése céljára. Tilos az adatokat harmadik személy részére használatra átengedni. A felhasználási jog harmadik személy részére kizárólag írásbeli engedélyünkkel adható át.

2. A felhasználási jog a megrendelő és a közöttünk fennálló üzleti kapcsolatok befejezésével ér véget. Továbbá fenntartjuk a felhasználási jog bármikori visszavonásának jogát.

XIII. Alkalmazandó jog, bírói illetékesség

1. A megrendelő és köztünk fennálló valamennyi jogviszonyra kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság belföldi felek egymás közötti jogviszonyára irányadó joga van érvényben.

2. A szerződéses jogviszonyból keletkező valamennyi jogvita esetén vállalatunk székhelye vagy a szállítást végrehajtó telephelyünk szerint illetékes bíróságon nyújtható be panasz. Jogosultak vagyunk azonban a megrendelő székhelye szerint illetékes bíróságon is panaszt benyújtani.

Készítés kelte: 2015/09