Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Pro naše zákazníky v Německu platí následující všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti LEMKEN GmbH & Co. KG

I. Obecné

Pro všechna jednání, udělené zakázky a naše dodávky a služby vůči osobám, které v okamžiku uzavření smlouvy vykonávají živnostenskou činnost nebo samostatné podnikání (podnikatelé) a vůči právnickým osobám veřejného práva nebo vůči speciálním fondům, které jsou součástí

veřejného práva, platí následující podmínky i případná speciální smluvní ujednání. Odchylky od nich musí být sjednány písemně. Na formální požadavky je možné vynechat jen v případě písemného prohlášení. Odlišné nákupní podmínky objednatele se nestávají součástí smlouvy ani při přijetí zakázky. Smlouva je při absenci jiných ujednání sjednána naším písemným přijetím zakázky. Pokud smluvní strany znovu uzavřou obchod stejného druhu, platí naše všeobecné obchodní i dodací podmínky i tehdy, pokud nebyla speciálně dohodnuta jejich závaznost.

II. Nabídky

Naše nabídky jsou až do písemného potvrzení zakázky nezávazné. Možnost prodeje jiné osobě je vyhrazena.

III. Rozsah dodávky

1. Pokud není stanoveno jinak, je rozhodující pro obsah dodávky naše písemné potvrzení zakázky. Vedlejší dohody a změny vyžadují písemné potvrzení. Změny konstrukce a formy dodávaného předmětu jsou vyhrazeny, pokud nedojde k zásadní změně předmětu dodávky

a změna je pro objednatele únosná.

2. Naše výrobky jsou dodávány výhradně v souladu s technickou specifikací, která je uvedena v našem návodě k obsluze. Jen při dodržení těchto technických specifikací je zaručeno, že je výrobek bezvadný a má vlastnosti nutné k příslušnému účelu.

3. Jakákoliv dostavba a přístavba, přestavba, změna pneumatik a všechny zásahy, které mají vliv na podvozek, rozdělení nákladu nebo spojení s tažným strojem, mění vlastnosti dodaného předmětu a zpravidla vedou k zániku povolení k provozu. V žádné právní situaci neručíme za škody, které vzniknou v důsledku takových změn.

IV. Cena a platba

1. Pokud není dohodnuto jinak, jsou ceny chápány jako ceny z výroby včetně naložení v závodě, ale jsou bez nákladů na balení, přepravu a vyložení. K cenám je nutné přičíst příslušnou zákonem stanovenou výši DPH. Pokud má dodávka proběhnout po více než čtyřech měsících po uzavření smlouvy, budeme účtovat ceny platné v den odeslání. V případě prodeje zákazníkům mimo běžně prodejní oblasti, které jsou běžně pokryté službami a nákupy, neposkytujeme žádnou základní slevu na servis a žádné bonusy a vyhrazujeme si jejich započtení.

2. Pokud není dohodnuto jinak, je třeba provést platbu v plné výši a bez poplatků okamžitě po obdržení faktury na naše uvedené konto. Vyhrazujeme si právo požadovat po objednavateli zálohu; zpoždění v platbě nás po neúspěšném stanovení lhůty opravňuje k odstoupení od smlouvy. Pokud je dohodnutá sleva, bude tato poskytnuta pouze tehdy, pokud obdržíme platbu ve stanovené lhůtě. Za datum přijetí platby je považován den, kdy obdržíme dlužnou částku v hotovosti nebo kdy je částka připsána na náš účet. Při zpoždění platby kupní ceny jsou účtovány úroky ve výši 9 % nad příslušnou základní úrokovou sazbou.

3. Přijetí šeků a směnek je považováno pouze za prostředek zajištění platby a my si vyhrazujeme právo ho odmítnout. Teprve řádným vyplacením šeku nebo směnky je platba považována za provedenou. Pokud není dohodnuto jinak, nese všechny náklady, úroky a výdaje spojené s podáním objednavatel.

4. Při platbě prostřednictvím směnek, které jsou splatné nejpozději tři měsíce po datu splatnosti a musí být předloženy ke splacení neodkladně po obdržení faktury, jdou náklady na diskont na vrub objednatele.

5. Platby jsou vždy bez ohled na další objednávky dlužníka použity k uhrazení nákladů a úroků a teprve poté na uhrazení nejstarší splatné dlužné částky. Jsme oprávnění vrátit zpět platby, které odporují ustanovením o započtení podle § 367 odst. 1 německého občanského zákoníku. Dohodnuté slevy smí být odečteny jen tehdy, pokud došlo ke srovnání všech dřívějších faktur.

6. Objednavatel smí zadržovat platby jen tehdy, pokud jsou splněny předpoklady § 320 německého občanského zákoníku.

Zaúčtování námi rozporovaných nebo právně nezávazných protinároků objednavatele není dovoleno. Objednavatel má právo započítat protinároky z jiných smluvních vztahů, jen pokud jsou nesporné nebo právně závazné.

V. Dodací lhůta

1. Pokud jsme se s objednatelem nedohodli jinak, je dodací lhůta určena podle potvrzení zakázky, nezačíná ale dříve, než objednatel poskytne potřebné údaje a podklady a povolení a nezaplatí dohodnuté zálohy. V opačném případě se o přiměřenou dobu prodlužuje dodací lhůta. To neplatí, pokud jsme my odpovědní za zpoždění.

2. Dodržení dodací lhůty je podmíněno řádným a včasným dodáním potřebných dodávek do našeho podniku a předpokládá splnění smluvních povinností objednatele. Hrozící zpoždění sdělíme objednateli co nejdříve.

3. Dodací lhůta je dodržena, pokud do jejího uplynutí opustil předmět dodávky továrnu nebo bylo sděleno, že předmět je připraven k odběru.

4. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případě pracovněprávních sporů, zvláště stávek a výluk, i v případě výskytu překážek, které nemůžeme ovlivnit a které prokazatelně ovlivňují výrobu nebo zaslání předmětu dodávky. To platí i v případě, že takové okolnosti nastanou u subdodavatele. Začátek a konec takových překážek v důležitých případech sdělíme co nejdříve objednateli.

5. Pokud objednateli kvůli námi zaviněnému zpoždění vznikne škoda, je oprávněn požadovat paušální odškodnění. To činí za každý dokončený týden zpoždění 0,5 procent, celkově ale maximálně 5 procent hodnoty příslušného dílu celé dodávky, který v důsledku zpoždění nelze používat včas nebo v souladu se smlouvou. Pokud nám objednavatel s ohledem na zákonné výjimky stanoví po splatnosti přiměřenou lhůtu pro splnění a pokud není tato lhůta dodržena, je objednatel v rámci zákonných předpisů oprávněn od smlouvy odstoupit. Objednatel na naši žádost v přiměřené lhůtě objasní, zda využije práva na odstoupení. Další nároky plynoucí ze zpoždění dodávky jsou stanoveny výhradně v odstavci IX.2.

těchto podmínek.

6. Pokud se objednatel zpozdí s odebráním, jsme po stanovení a marném uplynutí přiměřené dodatečné lhůty oprávněni disponovat s předmětem dodávky jiným způsobem a dodat předmět dodavateli s přiměřeně prodlouženou lhůtou nebo odstoupit od smlouvy a požadovat odškodnění ve výši 5 % hodnoty dodávky. Objednatel je oprávněn prokázat, že vznikla škoda, která je menší než paušální odškodnění, nebo nevznikla škoda žádná.

VI. Přechod rizik a převzetí

1. Rizika přechází nejpozději při odeslání objednateli, a to i v případě částečné dodávky, dodávky bez dopravy nebo montáže či uvedení do provozu zdarma. Pokud se odeslání zpozdí nebo nenastane z důvodů, za které neneseme odpovědnost, přechází riziko na objednatele v den, kdy bylo oznámeno, že předmět je připravený k odeslání; máme ale povinnost na základě přání a na náklady odběratele uzavřít pojištění, které požaduje.

2. Dodané předměty musí objednal převzít i v případě, že vykazují nepodstatné vady. To nemá vliv na práva vyplývající z odstavce VIII.

Nepodstatné vady jsou takové, které trvale neomezují funkčnost předmětu s ohledem na běžné používání.

3. Částečné dodávky jsou přípustné, pokud jsou v únosné míře pro objednatele.

4. Pro zajištění bezpečnosti mezinárodního řetězce dodavatelů jsou přepravci určeni objednavatelem a jejich spolupracovníci, např. řidiči nákladních automobilů, povinni nám umožnit identifikaci osob předložením osobních průkazů nebo pasů a zkopírování dokumentů.

VII. Výhrada vlastnictví

1. Vyhrazujeme si právo vlastnictví k předmětu dodávky do doby, než objednatel uhradí veškeré závazky, které vznikly v rámci vzájemného smluvního vztahu nebo do budoucna vzniknou ze současně nebo později uzavřených smluv. To platí i v případě, kdy jsou jednotlivé nebo všechny pohledávky součástí otevřeného účtu a zůstatek je zjištěný a uznaný.

2. V případě jednání objednatele v rozporu se smlouvu, zvláště při zpoždění platby, jsme oprávněni převzít předmět dodávky zpět a objednatel je povinen ho vydat. Požadavek na zpětné vydání i obstavení předmětu dodávky znamená z naší strany odstoupení od smlouvy. V případě exekucí a dalších zásahů třetích osob nás musí objednatel okamžitě písemně informovat.

3. Objednatel nesmí dát předmět dodávky do zástavy třetí osobě ani ho zcizit jako zástavu. Je oprávněn předmět dodávky dále řádným obchodním postupem prodat a

postupuje nám ale už nyní veškeré pohledávky, které vzniknou z dalšího prodeje, vůči odběrateli nebo třetím osobám, a to bez ohledu na skutečnost, zda dotčené zboží bylo dále prodáno před zpracováním nebo po něm. Objednatel je oprávněn vymáhat tyto pohledávky i po odstoupení. Naše oprávnění vymáhat pohledávky je tímto nedotčeno. Zavazujeme se ovšem nevymáhat pohledávky, pokud objednatel řádně plní své povinnosti nebo není zakázáno právo vymáhat pohledávky nebo nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního procesu. Můžeme požadovat, aby nás objednatel seznámil s odstoupenými pohledávkami a jejich dlužníky, předal všechny požadované údaje pro vymožení, vydal příslušné podklady a sdělil dlužníkům odstoupení. Pokud je předmět dodávky prodán s jiným zbožím, které nám nepatří, je za postoupenou považována pohledávka objednatele vůči odběrateli ve výši dodací ceny, která byla dohodnuta mezi námi a objednavatelem.

4. Pokud objednatel v rámci dalšího prodeje věci s vyhrazeným vlastnictvím v běžném obchodním styku zahrne do prodeje jako protihodnotu použité stroje, postupuje nám už nyní vlastnictví těchto strojů, které mu vznikne při přijetí platby za tyto stroje. Objednatel je oprávněn dále tyto stroje prodat v běžném obchodním styku analogicky s ustanoveními odstavce VII.3.

5. Zpracování nebo přestavba věcí s vyhrazeným vlastnictvím smí být prováděna jen naším jménem. Pokud dojde ke zpracování věci s vyhrazeným vlastnictvím s předměty, které nám nepatří, získáváme spoluvlastnický podíl na nové věci v poměru hodnoty věci s vyhrazeným vlastnictvím k ostatním zpracovaným předmětům v okamžiku zpracování. Objednatel si ponechá vlastnictví nebo spoluvlastnictví v náš prospěch. V ostatních bodech platí pro věci vzniklé zpracováním stejné podmínky jako pro věci s vyhrazeným vlastnictvím.

6. Požadavek na zahájení insolvenčního řízení vůči objednateli nás opravňuje odstoupit od smlouvy a požadovat okamžité vydání předmětu dodávky.

VIII. Reklamační nároky

Aniž je dotčen odstavec IX.2, ručíme za vady dodávky následujícím způsobem, přičemž jsou vyloučeny další nároky:

1. Dle našeho uvážení jsou bez úhrady opraveny nebo vyměněny všechny díly, které jsou v důsledku okolností, které nastaly před přechodem rizika, zvláště v důsledku chybné konstrukce, vadného materiálu nebo vadného provedení nepoužitelné nebo je jejich použití značně omezeno. Zjištění takovéto vady nám musíte neprodleně písemně sdělit. Nahrazené díly se stávají naším majetkem.

2. Záruka končí uplynutím dvanácti měsíců od dodávky předmětu objednateli kromě případu, kdy objednatel dále prodal nepoužitý předmět dodávky a my jsme od objednatele ihned po předání dodaného předmětu kupci obdrželi kompletně vyplněné prohlášení o předání; v takovém případě končí záruka uplynutím dvanácti měsíců od předání kupci.

3. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody, které vznikly z následujících důvodů: nevhodné nebo nesprávné použití, chybná montáž nebo uvedení do provozu ze strany objednatele nebo třetí osoby, přirozené opotřebení, chybné nebo nedbalé zacházení, nadměrné zatížení, použití nevhodných provozních prostředků nebo náhradních materiálů nebo nesprávné skladování, pokud jsme tyto důvody nezavinili my.

4. Kombinace stroje na obdělávání půdy nebo sestaveného secího stroje společnosti LEMKEN se secím strojem či strojem na obdělávání půdy jiného výrobce je podstatnou změnou stroje ve smyslu zákona o technických pracovních prostředcích a zákona o bezpečnosti spotřebních výrobků, přístrojů a výrobků. Přizpůsobení spojovacích dílů a spojení našeho stroje s cizím výrobkem je výlučnou odpovědností objednatele. Objednatel uvádí do provozu nový výrobek ve smyslu výše uvedeného zákona a podléhá tím povinnostem tohoto zákona; nepřebíráme žádnou odpovědnost za kombinovaný výrobek.

5. Pro provedení veškerých náprav a náhradních dodávek, které jsou dle našeho názoru nutné, nám musí objednatel po vyrozumění poskytnout nutný čas a příležitost. V opačném případě jsme od plnění záruky osvobozeni. Pouze v nutných případech ohrožení provozní bezpečnosti nebo pro odvrácení nepoměrně větších škod má objednatel poté, co nás neprodleně informoval, právo odstranit vadu sám nebo s pomocí třetí osoby a požadovat po nás náhradu nutných nákladů.

6. Náklady bezprostředně vzniklé opravou nebo náhradní dodávkou hradíme my; pokud se ukáže reklamace jako oprávněná, i náklady na zaslání. Kromě toho hradíme náklady na montáž a demontáž, pokud jsme za vadu odpovědní dle rozsahu uvedeného v odstavci IX, přičemž je vyloučeno naše ručení v případě lehké nedbalosti. Náklady na možné nutné poskytnutí našich montérů a pracovníků včetně jízdních nákladů hradíme jen tehdy, pokud tím nedojde k našemu poměrnému zatížení.

7. Pokud objednatel nebo třetí osoba provede změny nebo opravy nesprávně a bez našeho předchozího souhlasu, neručíme za takto vzniklé škody.

8. Objednatel má v souladu se zákonnými předpisy právo na odstoupení od smlouvy, pokud my – se zohledněním zákonných výjimek – necháme marně uplynout nám přiměřeně stanovenou lhůtu pro odstranění nebo náhradní dodávku kvůli vadné věci. Pokud se jedná pouze o nevýznamnou vadu, má objednatel právo jen na snížení smluvní ceny. Právo na snížení smluvní ceny je jinak vyloučeno.

IX. Ručení

1. Pokud objednatel nemůže předmět dodávky používat naším zaviněním v důsledku nedbalého nebo chybného provedení rad a konzultací před nebo po uzavření smlouvy nebo porušením jiných vedlejších smluvních povinností, zvláště pro obsluhu a údržbu předmětu dodávky, platí s vyloučením dalších nároků objednatele analogicky pravidla uvedená v odstavci VIII. a IX.2.

2. Za škody, které nevznikly přímo na předmětu dodávky, ručíme na jakýchkoli právních základech (a) pouze v případě, že se jedná o záměr, (b) v případě hrubé nedbalosti majitele, orgánů nebo vedoucích pracovníků, (c) v případě zaviněného poškození života, těla, zdraví, (d) v případě vad, které jsme lstivě zamlčeli, (e) v rámci záruky a (f) v případě vad předmětu dodávky, pokud se jedná o ručení za škody na zdraví nebo na majetku na soukromě používaných předmětech dle zákona o ručení za výrobky. V případě zaviněného porušení důležitých smluvních povinností ručíme i za hrubou nedbalost zaměstnanců, kteří nejsou ve vedoucí pozici, a při lehké nedbalosti v případě typických škod, které lze důvodně předvídat. Další nároky jsou vyloučeny.

X. Promlčení

Všechny nároky objednatele z jakéhokoliv právního důvodu jsou promlčeny uplynutím dvanácti měsíců od dodávky předmětu objednateli kromě případu, kdy objednatel dále prodal nepoužitý předmět dodávky a my jsme od objednatele ihned po předání dodaného předmětu kupci obdrželi kompletně vyplněné prohlášení o předání; v takovém případě jsou nároky objednatele promlčeny uplynutím dvanácti měsíců od předání kupci. Pro nároky na náhradu škody podle odstavce IX., číslo 2. (a) až (d) a (f) platí zákonné lhůty.

XI. Používání softwaru

1. Pokud je součástí dodávky software, jsou objednateli poskytnuta nevýhradní práva používat dodaný software včetně dokumentace. Je přenechán pro použití na k tomu určeném předmětu dodávky. Použití softwaru na více než jednom systému je zakázáno.

2. Objednatel smí software kopírovat, přepracovávat, překládat a měnit z objektového kódu na zdrojový jen v zákonem připuštěném rozsahu (§ 69 a násl. něm. autorského zákona). Objednatel se zavazuje, že nebude odstraňovat údaje o výrobci, zvláště poznámky o copyrightu, nebo je nebude bez našeho předchozího písemného souhlasu měnit.

3. Všechna ostatní práva k softwaru a dokumentaci včetně kopií zůstávají v našem vlastnictví nebo ve vlastnictví dodavatele softwaru. Předání dílčích licencí není povoleno. Při dalším prodeji předmětu dodávky je objednatel povinen omezit stejnou měrou použití softwaru odběratelem.

XII. Využití marketingových údajů

1. Poskytujeme objednateli právo využití obrázků, textů, videí a údajů zobrazených na našich webových stránkách a v katalozích a prospektech, i použití našeho firemního loga popř. značky tvořené slovem a obrazem. Jsme jedinými autory všech označených údajů. Právo na využití se vztahuje na použití, kopírování a rozšiřování těchto údajů v rámci distribučního systému zákazníka za účelem reklamy pro naše výrobky. Tyto údaje nesmí být předávány k užití třetím osobám. Další přenos práv k využití třetím osobám vyžaduje náš písemný souhlas.

2. Právo užívání končí ukončením obchodních vztahů mezi objednatelem a námi. Vyhrazujeme si kromě toho právo kdykoliv poskytnutí práva užívání odvolat.

XIII. Rozhodné právo a soudní příslušnost

1. Pro všechny právní vztahy mezi objednatelem a námi platí výhradně právo platné pro vzájemné právní vztahy domácích stran Spolkové republiky Německo.

2. Při všech sporech vzniklých ze smluvního vztahu je třeba podat žalobu u soudu, který je příslušný pro naše hlavní sídlo nebo pro naši pobočku, která provádí dodávky. My jsme také oprávněni podat žalobu v místě hlavního sídla objednatele.

Verze 09/2015